#5064
ZOMOS
Keymaster

Čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje právo na slobodu prejavu a právo na informácie bez obmedzenia subjektov verejnej moci. Všetky orgány, ktoré sú povinnými osobami v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. majú povinnosť správať sa tak, aby nebránili uplatňovať právo občanov zaručené čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy.
Okrem iného §21a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám hovorí, že neposkytnutie informácie je priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 1 659 eur a zákaz činnosti až na dva roky. Priestupky prejednávajú okresné úrady a postupujú v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, kde priestupok na úseku práva k informáciám definuje § 42a.
Podľa §66 Správny orgán vec odloží, aj v prípadoch keď došlé oznámenie neodôvodňuje začatie konania o priestupku alebo postúpenie veci podľa § 71 daného zákona, alebo bol návrh na začatie konania podaný oneskorene. V tomto prípade sa Rozhodnutie o odložení veci nevydáva a o odložení veci sa upovedomí len poškodený. Preto je naozaj dôležité správne formulovať žiadosti, doťahovať konanie do konca a dosiahnuť vydanie rozhodnutia, prípadne fiktívneho rozhodnutia a až následne sa s riadnym odôvodnením obracať na priestupkové konanie.
Právoplatné rozhodnutie starostu obce o nesprístupnení informácie je okrem toho preskúmateľné správnym súdom a je možné podať voči nemu správnu žalobu. V žalobe o správnom konaní vo veciach nesprístupnenia informácií nemusí byť žalobca zastúpený advokátom.
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na prokuratúru o podnetom o preskúmanie zákonnosti postupu orgánu územnej samosprávy. Prokuratúra potom povinnú osobu upozorní na nezákonný postup a vyzve ju aby konala v zmysle zákona.
Je však mimoriadne dôležité žiadať o informácie zrozumiteľne a presne formulovať informáciu, ktorú chcem získať. V prípade, že je naša žiadosť nepresne formulovaná, často sa stáva, že povinná osoba nám vydá iba časť informácie a ostatné prehliadne. Orgány ktoré vec potom ďalej posudzujú odmietajú námietky žiadateľa ako neopodstatnené.
Žiaľ, pravda je taká, že vymožiteľnosť zákona je stále slabá a dopracovať sa k relevantným informáciám často zložité. Treba však dôsledne doťahovať veci do konca a úspech sa dostaví.

  • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 6 months používateľom ZOMOS.