#5041
ZOMOS
Keymaster

Objednávka je písomným vyjadrením zmluvného vzťahu a nahrádza zmluvu. V prípade, že je podpísaná zmluva o vykonaní prác alebo dodaní služby, objednávka nie je potrebná. Zároveň sú oba tieto doklady predmetom základnej finančnej kontroly, ktorá overuje, či sú na aktivitu rozpočtované prostriedky.
Nedodržanie postupu je porušením zákona o rozpočtových pravidlách, o finančnej kontrole a audite.