#40574
Zelenak Peter
Účastník (Participant)

Prokuratúra je bezzubá? Nekoná ani tam, kde by mohla, takže volanie odbornej verejnosti po jej reorganizácii má rácio.

1) Starostka(!!!) vylúčila v decembri 2020 verejnosť zo zasadnutia OZ pre pandémiu kovidu (!!!). Okrem toho, že sa neozval nikto z poslancov ani obecná kontrolórka (!), konštatovanie prokuratúry bolo nemastné, neslané. Bu, bu, bu, pro futuro.
OP konštatovala porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o samospráve obcí starostkou obce (vylúčenie občanov bolo uvedené už v pozvánke), žiadna výčitka kontrolórke, žiadna poslancom.
§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o samospráve obcí:
(8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. (Neprejednávalo sa žiadne obchodne ani daňové tajomstvo.)

2) Stavebný úrad (ešte do 01.04.2024 obec) vydal stavebné povolenie na nadstavbu bytového domu bez toho, aby oslovil vlastníkov pozemku, ktorí nie sú totožní s vlastníkmi bytov. Postoj OP: bu, bu, bu, pro futuro.

3) Oznam o zasadaní OZ zverejnený deň pred zasadaním!
§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o samospráve obcí:
(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
OP: bu, bu, bu, pro futuro.

4) Aj z vyššie uvedeného odseku citácie čl. 67 Ústavy SR: „…v postavení orgánu, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“
Starostka pri preberaní majetku podpísala aj upozornenie, že má dať do súladu so zákonom obecný majetok. V predchádzajúcom období bola v obci vykonaná ROEP a objavili sa pozemky, ktoré užívali cudzie osoby. Napriek tomu nechala veci v pôvodnom stave počas celej svojej doby starostovania. Trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 TZ (prípadne § 238 TZ?) alebo marenie úlohy verejným činiteľom podľa § 327a) TZ bolo zamietnuté, hoci niektorí sme tam videli všetky známky trestného činu aj kauzálnu súvislosť, no…? Ale v tomto prípade prokuratúra neurobila ani klasické bu, bu, bu, pro futuro! A tak starostka naozaj celých šestnásť rokov výkonu funkcie nechala obecný majetok v užívaní cudzích osôb bez akejkoľvek odplaty! S tichým požehnaním OČTK! Nový starosta uviedol veci do poriadku behom pol roka po zvolení.
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 20:
(1) Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Výkon dozoru funkčne súvisí s uplatnením oprávnení prokurátora v konaní pred správnym súdom podľa osobitného predpisu.
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §7:
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

A mohol by som pokračovať.
Sú prokurátori bezmocní, alebo len málo akčný?