Pozastavenie výkonu uznesenia

Dobrý deň , zaujímalo by ma ako to je to so sistačným právom primátora.

Musí primátor podať vysvetlenie niekomu (dôvod) , v prípade , že si uplatni toto právo?

Dá sa niečo robiť ak primátor toto právo uplatňuje opakovane bez vysvetlenia a aj proti uzneseniu MsZ napriek tomu, že toto uznesenie nie je nijako „toxické“ voči mestu? ( napr. v prípade zvolenia konkrétneho človeka do ekonomickej komisie mesta)

Kto môže prešetriť ne/oprávnenosť použitia sistačného práva?

Čítať ďalej

Povinnosť poslancov informovať voliča

Dobrý deň,
prosila by som Vás o názor na § 25 ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990.
Akým spôsobom má byť požiadavka na informovanie voliča o práci poslanca doručená od voliča k poslancovi a akým spôsobom na ňu musí poslanec odpovedať?
Je postačujúce, keď volič vznesie požiadavku cez sociálnu sieť verejne napísaním statusu (kde ani nie všetci poslanci využívajú danú sociálnu sieť, čiže sa požiadavka k poslancovi ani nedostane)?
Ak poslanec okrem povinností v § 25 ods 1 písm a) až d) a f) robí pre obec, zoženie peniaze, postará sa, buduje, pracuje, združí veľa ďalších občanov a tí pracujú, budujú, aby bolo lepšie a krajšie, je aj to práca poslanca alebo nie je? Nejde tu vôbec o peniaze, plat, odmenu a podobne, čisto len o to, že niektorí občania to považujú za samozrejmosť, nie ako prácu alebo činnosť poslanca.

Čítať ďalej

Monitorovanie súkromných priestorov – VZN o daniach a poplatkoch

Dobrý deň , poprosím Vás o názor na návrh VZN. Ide mi hlavne o fotenie dvorov ubytovateľov , čo je podľa mňa v rozpore s právom na ochranu súkromia a zasahuje nežiadúco aj do ľudskej dôstojnosti. Ďakujem.

§ 18
      Vyrubenie dane z ubytovania správcom dane
Správca dane použije § 18 VZN obce XXXXXX č.1/2019 v prípade netransparentného správania platiteľa dane (nepravdivé, klamlivé údaje uvedené v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb),ktoré správca dane preukáže obrazovým záznamom z predmetného dvora platiteľa dane v daných dňoch. Na základe predmetného správania sa platiteľa dane ,správca dane automaticky vyrubí daň za zdaňovacie obdobie nasledovným výpočtom:
(celková kapacita lôžok X daň z ubytovania v zmysle §14 VZN X 30% obsadenosť v danom mesiaci= výška vyrubenej dane)   Napr.(cca 10 lôžok x 1,00€x cca 10 dní vyrubenej dane 100,00 €). Z uvedeného dôvodu je potrebné v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, uvádzať presné počty osôb v dané dni.
Má to ešte pokračovanie, ale podstata problému je zachytená. Budem vďačná za odpoveď. 

Čítať ďalej

Poplatky za kanalizáciu

Chcel by som sa opýtať ako riešiť danú situáciu. Obec (pod 2000 obyvateľov) má časť odkanalizovanú (kanalizácia je v správe obce), zbytok žumpy, prípadne vlastné čističky. Obec pre domácnosti so žumpou poskytuje možnosť využiť za poplatok obecný traktor s fekálom. Je ale veľa domácností, ktoré možnosť pripojiť sa na kanalizáciu nemajú, majú žumpu, ale za rok si ani raz vývoz fekálom neobjednajú. Je teda predpoklad, že zvádzajú fekálie do zeme, alebo do potoka za domom. Čiže tieto domácnosti za fekálie neplatia a zároveň zaťažujú životné prostredie najviac.
Môj dotaz – je možné aby obec stanovila pre všetky domácnosti pevný poplatok za splaškové vody, bez ohľadu či sú pripojení na kanalizáciu alebo nie? Tí čo kanalizáciu nemajú, by mali v tomto poplatku vývozy fekálom. Čiže platili by v obci všetci rovnako.

Čítať ďalej

Zdravotný stav starostu

Dobrý deň,
je zatajenie, resp. neuvedenie pravdivých údajov o zdravotnom stave pri voľbe starostu zákonným dôvodom na odstúpenie, resp. odvolanie starostu?
Čítať ďalej

Zmena v odmeňovaní starostu

Môže obecné zastupiteľstvo prerokovať každoročne (pripadne podľa návrhu väčšiny poslancov/zastupiteľstva kedykoľvek aj v priebehu roka) plat starostu a prípadne mu ho znížiť napriek tomu že takáto povinnosť už zo zákona vypadla? Alebo je plat znovuzvoleného starostu – platne prerokovaný a schválený pri ustanovujúcom (povolebnom ) zasadaní – platný na celé volebné obdobie ? Ako postupovať ak takéto prerokovanie a hlasovanie starosta napadne pripadne ignoruje ?

Čítať ďalej

Overovanie zápisníc OZ

Som poslancom obecného zastupiteľstva. Dňa 19.9.2019 sa konalo 9. zasadnutie OZ na ktorom bola spravená zápisnica a uznesenie. Ja som bol schválený za overovateľa a do dnešného dňa som danú zápisnicu a uznesenie nepodpísal, pretože mi nebola poskytnutá na podpis. Tak isto nebola poskytnutá ani ďalším poslancom. Dňa 29.10.2019 máme 10. zasadnutie OZ. Bude sa môcť toto 10. zasadnutie uskutočniť a bude právoplatné, keďže dôjde ku kontrole uznesení z predošlého zasadnutia, ktoré nebolo podpísané?

Čítať ďalej

Odmeňovanie zástupcu starostu

Môžem poprosiť o váš názor na ďalej opísaný „problém“?

Zákon  369/1990 Zb. v platnom znení v § 13b,  Zastupovanie starostu v ods. 3) hovorí:

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Takáto formulácia znamená, že starosta musí odstúpiť časť svojich právomocí zástupcovi?
Nie je tam predsa uvedené, že môže, ale len zastupuje (bodka). A ak k tomu pridáme § 25, ods. 7)  už uvedeného zákona, dostaneme sa k tomu, že obec so 150 obyvateľmi, v ktorej starosta úraduje vo vlastnom dome a nemá ani na verejné osvetlenie, musí „odmeňovať“ aj zástupcu, hoci len symbolicky?
Nenapadlo by mi to, keby som nebol zistil u viacerých obcí, že od februára 2019 začali odmeňovať zástupcov starostu. Predpokladám, že ich niekto takto inštruoval.
Je to tak?

Čítať ďalej

Vymáhanie miestnych daní a poplatkov

Máme v obci niekoľkých neplatičov, ktorí dlžia poplatky obci už za niekoľko rokov. Obec k tomu pristupuje podľa môjho názoru dosť benevolentne. Po tom, čo neplatiči nereagujú ani na písomnú výzvu, tak mám pocit, že to obec ani ďalej nerieši. Mnohí už majú exekúcie za neplatenie splátok úverov a podobne, ale vôbec si nežijú zle (keďže pracujú po rôznych ,,fuškách“, peniaze majú, majú mobily, autá, na dome satelit,…). Ak si nevie obec s takýmito ľuďmi poradiť, je možné pohľadávky posunúť firme, ktorá sa vymáhaním pohľadávok zaoberá? Síce by obec prišla o časť peňazí z dlhov, ale môžno by sa už v niektorých ľuďoch prebudil do budúcna rešpekt k plateniu svojich záväzkov.

Aká je premlčacia lehota pri takýchto pohľadávkach? V ktorom zákone sa táto premlčacia lehota spomína? Po jej uplynutí všetky záväzky občana voči obci nenávratne zanikajú?

Čítať ďalej