Susedské spory a malý (obecný) súd

Bývame v malej obci. Naši susedia majú veľkého psa, ktorý však nie je uviazaný ani zatvorený a veľakrát sa nachádza aj na našom dvore. Pes sa niekedy správa agresívne, a moje deti sa vtedy boja vyjsť na dvor. Vlastník psa moje ponosy ignoruje. Už som sa sťažovala aj na obecnom úrade, po čom údajne pán starosta vyzval vlastníka na zatvorenie psa. Stále sa však nič nezmenilo. Cítime sa bezmocne, prosíme Vás preto týmto o pomoc a radu.  Čítať ďalej

Majetkové priznania starých a nových starostov

Dobrý deň, v médiách som zachytil správu, že nielen celoštátni politici, ale aj všetci starostovia musia každoročne podávať tzv. majetkové priznania. Dokonca, že aj rok po skončení funkcie. A že od tohto roku 2020 sa budú tieto ich priznania aj zverejňovať na internete. Je to pravda? V našej obci bol v posledných voľbách v roku 2018 zvolený nový starosta. Ako je to s majetkovými priznaniami starého a nového starostu?

Čítať ďalej

Zverejňovanie dokumentov získaných cez infozákon na internete

Samospráva nášho mesta si nechala vypracovať jednu analýzu ohľadom prípravy verejného obstarávania na služby v miestnej doprave.
Túto analýzu som si vypýtal prostredníctvom žiadosti o informácie podľa zákona č.211/200 Z.z. o slobode informácií a Mesto mi ju aj poslalo. Akurát som si nie istý, či mám právo túto analýzu šíriť ďalej, napr. zverejnením na internete, príp. potrebujem na to predchádzajúci súhlas dodávateľa, resp. Mesta ako objednávateľa a vlastníka majetkových práv vyplývajúcich z analýzy.

Čítať ďalej

Pozastavenie výkonu uznesenia

Dobrý deň , zaujímalo by ma ako to je to so sistačným právom primátora.

Musí primátor podať vysvetlenie niekomu (dôvod) , v prípade , že si uplatni toto právo?

Dá sa niečo robiť ak primátor toto právo uplatňuje opakovane bez vysvetlenia a aj proti uzneseniu MsZ napriek tomu, že toto uznesenie nie je nijako „toxické“ voči mestu? ( napr. v prípade zvolenia konkrétneho človeka do ekonomickej komisie mesta)

Kto môže prešetriť ne/oprávnenosť použitia sistačného práva?

Čítať ďalej

Povinnosť poslancov informovať voliča

Dobrý deň,
prosila by som Vás o názor na § 25 ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990.
Akým spôsobom má byť požiadavka na informovanie voliča o práci poslanca doručená od voliča k poslancovi a akým spôsobom na ňu musí poslanec odpovedať?
Je postačujúce, keď volič vznesie požiadavku cez sociálnu sieť verejne napísaním statusu (kde ani nie všetci poslanci využívajú danú sociálnu sieť, čiže sa požiadavka k poslancovi ani nedostane)?
Ak poslanec okrem povinností v § 25 ods 1 písm a) až d) a f) robí pre obec, zoženie peniaze, postará sa, buduje, pracuje, združí veľa ďalších občanov a tí pracujú, budujú, aby bolo lepšie a krajšie, je aj to práca poslanca alebo nie je? Nejde tu vôbec o peniaze, plat, odmenu a podobne, čisto len o to, že niektorí občania to považujú za samozrejmosť, nie ako prácu alebo činnosť poslanca.

Čítať ďalej

Monitorovanie súkromných priestorov – VZN o daniach a poplatkoch

Dobrý deň , poprosím Vás o názor na návrh VZN. Ide mi hlavne o fotenie dvorov ubytovateľov , čo je podľa mňa v rozpore s právom na ochranu súkromia a zasahuje nežiadúco aj do ľudskej dôstojnosti. Ďakujem.

§ 18
      Vyrubenie dane z ubytovania správcom dane
Správca dane použije § 18 VZN obce XXXXXX č.1/2019 v prípade netransparentného správania platiteľa dane (nepravdivé, klamlivé údaje uvedené v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb),ktoré správca dane preukáže obrazovým záznamom z predmetného dvora platiteľa dane v daných dňoch. Na základe predmetného správania sa platiteľa dane ,správca dane automaticky vyrubí daň za zdaňovacie obdobie nasledovným výpočtom:
(celková kapacita lôžok X daň z ubytovania v zmysle §14 VZN X 30% obsadenosť v danom mesiaci= výška vyrubenej dane)   Napr.(cca 10 lôžok x 1,00€x cca 10 dní vyrubenej dane 100,00 €). Z uvedeného dôvodu je potrebné v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, uvádzať presné počty osôb v dané dni.
Má to ešte pokračovanie, ale podstata problému je zachytená. Budem vďačná za odpoveď. 

Čítať ďalej

Poplatky za kanalizáciu

Chcel by som sa opýtať ako riešiť danú situáciu. Obec (pod 2000 obyvateľov) má časť odkanalizovanú (kanalizácia je v správe obce), zbytok žumpy, prípadne vlastné čističky. Obec pre domácnosti so žumpou poskytuje možnosť využiť za poplatok obecný traktor s fekálom. Je ale veľa domácností, ktoré možnosť pripojiť sa na kanalizáciu nemajú, majú žumpu, ale za rok si ani raz vývoz fekálom neobjednajú. Je teda predpoklad, že zvádzajú fekálie do zeme, alebo do potoka za domom. Čiže tieto domácnosti za fekálie neplatia a zároveň zaťažujú životné prostredie najviac.
Môj dotaz – je možné aby obec stanovila pre všetky domácnosti pevný poplatok za splaškové vody, bez ohľadu či sú pripojení na kanalizáciu alebo nie? Tí čo kanalizáciu nemajú, by mali v tomto poplatku vývozy fekálom. Čiže platili by v obci všetci rovnako.

Čítať ďalej

Zdravotný stav starostu

Dobrý deň,
je zatajenie, resp. neuvedenie pravdivých údajov o zdravotnom stave pri voľbe starostu zákonným dôvodom na odstúpenie, resp. odvolanie starostu?
Čítať ďalej

Zmena v odmeňovaní starostu

Môže obecné zastupiteľstvo prerokovať každoročne (pripadne podľa návrhu väčšiny poslancov/zastupiteľstva kedykoľvek aj v priebehu roka) plat starostu a prípadne mu ho znížiť napriek tomu že takáto povinnosť už zo zákona vypadla? Alebo je plat znovuzvoleného starostu – platne prerokovaný a schválený pri ustanovujúcom (povolebnom ) zasadaní – platný na celé volebné obdobie ? Ako postupovať ak takéto prerokovanie a hlasovanie starosta napadne pripadne ignoruje ?

Čítať ďalej