Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Príbehy samospráv / Žiadosť o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k situácii v obci Dojč a výzva na riešenie problémov v samospráve na Slovensku.

Žiadosť o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k situácii v obci Dojč a výzva na riešenie problémov v samospráve na Slovensku.

Obyvatelia obce Dojč okres Senica Korešpondenčná adresa zástupcu podpísaných občanov : Alena Polláková, bydlisko : 906 02 Dojč 378 V Dojči dňa 13.2.201 Vec : Žiadosť o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k situácii v obci Dojč a výzva na riešenie problémov v samospráve na Slovensku.
Vážený pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSC. Bezručova 9 811 04 Bratislava Vážený pán docent, Ing. Jozef Dvonč, CSC, My, obyvatelia obce Dojč, v okrese Senica na Záhorí, sa úctivo na Vás obraciame so žiadosťou o Vaše stanovisko na situáciu v našej obci, ktorá žiaľ na Slovensku vôbec nie je ojedinelá a žiadame Vás, aby ste ako reprezentant a hovorca združenia navrhli a podieľali sa na vytvorení takých legislatívnych pravidiel pre obce a mestá, ktoré by zabránili vzniku takých situácií, ktoré sa dejú v našej obci, ale aj v iných obciach a mestách na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého je aj naša obec členom pravdepodobne už od vzniku združenia, je v zmysle stanov reprezentantom a hovorcom miest a obcí, ktoré sú jeho členmi vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov; vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov miest a obcí a ich orgánov. V našej obci sú sústavne a dlhodobo porušované zákony, najmä zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o majetku obcí a zákon o obecnom zriadení, ale aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám a Ústava SR. Starostka obce sústavne porušuje zákony tým, že neustále prekračuje rozpočet, nakladá s rezervným fondom bez vedomia obecného zastupiteľstva, požičiava obecné peniaze bez vedomia obecného zastupiteľstva, uhrádza fiktívne faktúry za nedodaný materiál a nevykonané práce, nehospodárne nakladá s majetkom obce, nevykonáva verejné súťaže, nerešpektuje uznesenia obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia obce, nevymáha pohľadávky, ktoré má obec voči svojim dlžníkom, nevymáha pohľadávky ani za nedoplatky na daniach a poplatkoch, ktoré daňovníci obci dlžia za 10 rokov, neposkytuje informácie občanom v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, neodpovedá na otázky kladené občanmi, neposkytuje dokumenty a informácie poslancom obecného zastupiteľstva, neposkytovala dostatočné podklady ani hlavnej kontrolórke obce, ktorá z tohto dôvodu odstúpila z funkcie v auguste 2011. Z vyššie uvedených dôvodov vyhlásili poslanci obecného zastupiteľstva referendum za odvolanie starostky, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011, ktoré žiaľ bolo neplatné z toho dôvodu, že zo zapísaných 1036 voličov prišlo k urne 412 voličov. Referendová komisia zistila, že veľa zapísaných voličov v obci reálne nežije a keby voličský zoznam zohľadňoval skutočný počet v obci žijúcich voličov, starostka by bola odvolaná. Ak by bolo vyhlásené nové referendum, jeho výsledky by boli pravdepodobne rovnaké, pretože v našej obci je reálne nemožné dosiahnuť taký počet voličov, ktorý je evidovaný. Za súčasného stavu legislatívy tak ako sú referendá nastavené, nie je možné dosiahnuť potrebnú účasť v hlasovaní, aby bolo referendum platné. V našej obci v mesiaci november a december prebehli dve kontroly : Správa finančnej kontroly a Najvyšší kontrolný úrad, ktoré potvrdili pochybenia, na ktoré neustále poukazujú poslanci a občania našej obce a okrem toho zistili aj ďalšie pochybenia, o ktorých poslanci ani občania nevedeli. V prílohe Vám zasielame fotokópie výsledkov oboch kontrol. Z médií aj z informácií od občanov ďalších miest a obcí vieme, že podobný stav, teda nerešpektovanie zákonov zo strany starostov, nehospodárne nakladanie s majetkom obce, ignorácia poslancov a občanov obce atď., je veľmi podobná v množstve ďalších obcí a miest na Slovensku. Odpoveď starostov na túto situáciu je podozrivo rovnaká, ako keby pochádzala z toho istého zdroja : že obvinenia sú vykonštruované, že sa jedná o útoky zo strany neúspešných kandidátov, že starosta nechcel obci spôsobiť škodu, že konal v dobrej viere a podobne. Ako je možné veriť starostovi, že koná v dobrej viere, keď zákony porušuje opakovane veľa rokov ? Je vôbec možné neustále porušovať zákony v dobrej viere ? Iste, nikto nie je schopný poznať všetky zákony, ktoré sa na Slovensku tak často menia, avšak starostovia zákon o obecnom zriadení, o majetku obcí aj o rozpočtových pravidlách poznajú veľmi dobre. Situácia v našej obci žiaľ odzrkadľuje stav, v akom sa nachádza celá naša spoločnosť. Obraciame sa preto na Vás, vážený pán docent, hoci vieme, že nebudete ani nemôžete riešiť situáciu konkrétne v našej obci, aby ste nám odpovedali na nasledovné otázky : - aké sú reálne udeliteľné sankcie za porušovanie zákonov v takom rozsahu, ako zistili obe kontroly v našej obci ? - ako je možné, že starostu môže zvoliť aj jeden volič, ale odvolať ho nemôže 400 oprávnených voličov ? Ako môže obec zastupovať starosta, ktorý nemá reálnu podporu v obci ? Nemyslíte si, že dozrel čas na to, aby sa zmenili volebné pravidlá a pravidlá pre platnosť referenda tak, aby nebolo občanom znemožnené vymeniť kedykoľvek starostu, ktorý nekoná v záujme svojich občanov a navyše porušuje zákony ? Starosta je predsa zástupcom občanov, v prospech ktorých má konať a nie naopak porušovať zákony, tunelovať obec a neodôvodnene udávať svojich občanov, ktorí platia dane, z ktorých starosta žije. Ak má obec takéhoto starostu majú mať občania právo ho kedykoľvek odvolať a zvoliť nového, nie aby bol na svojej stoličke zabetónovaný, - nemyslíte si, že dozrel čas na to, aby sa zmenili pravidlá na fungovanie samosprávy v tejto republike, pretože chýbajúce sankcie v zákone o obecnom zriadení a súvisiacich zákonoch prakticky beztrestne a bez akýchkoľvek sankcií tolerujú porušovanie zákonov? - aká je vymáhateľnosť práva pri porušovaní zákonov o obecnom zriadení, o majetku obcí, o rozpočtových pravidlách ? Prosíme uviesť konkrétne sankcie s uvedením paragrafov a kto dané sankcie udeľuje a kto reálne zabezpečuje výkon sankcií. - ako sa dá vopred zabrániť porušovaniu uvedených zákonov ? Nežiadame od Vás výklad zákonov. Žiadame od Vás odpovede na praktické otázky, ktoré trápia nielen nás, ale veľa obyvateľov Slovenska, na ktoré si nevieme sami odpovedať. Sme daňovými poplatníkmi našej obce a sme daňovými poplatníkmi tejto republiky. Z našich daní žije naša obec, z našich daní žije naša starostka, s našimi daňami sa nehospodári riadne, efektívne, naše dane sú používané v rozpore s pravidlami hospodárenia a my, občania tomu nemôžeme zabrániť. Z našich daní, ktoré do obce odvádzame sa platí aj členský poplatok združeniu ZMOS a preto sa obraciame na Vás, aby ste svojou autoritou, ktorou disponuje ZMOS, ktorý v prenesenom zmysle zastupuje aj nás občanov, aby ste zaujali stanovisko k situácii nielen v našej obci ale k situácii, ktorá panuje na Slovensku v mnohých obciach a mestách. Žiadame Vás úctivo, nedovoľte, aby nezodpovední starostovia priviedli obce k zániku, pretože títo svojim konaním poškodzujú dobré meno združenia ZMOS a tiež dobré meno poctivých starostov a primátorov, ktorí majú vysoký morálny kredit, ktorí sa nespreneverili svojmu poslaniu a sľubu, ktorý občanom dali, a ktorí stoja na strane svojich občanov, a ktorí svoje obce zveľaďujú. Žiadame Vás úctivo, aby ste zahájili reformu samosprávy, pretože ako sme sa presvedčili, naše zákony sú bezzubé, vyvolení na zabetónovaných stoličkách si môžu robiť bez sankcií čo chcú, zatiaľ čo bežní občania sú šikanovaní za hocijaké drobné nedostatky pri evidencii alebo za to, že stáli autom jedným kolesom na chodníku alebo za to, že bez ohlásenia drobnej stavby postavili plot na vlastnom pozemku. Bežní občania sú šikanovaní zo strany štátu a verejných orgánov a perzekvovaní za to, že sa vzoprú arogancii moci a že sa vzoprú proti pošliapavaniu ich základných práv a slobôd. Veríme, že našu žiadosť o zaujatie stanoviska a výzvu na zahájenie reformy samosprávy budete riešiť v prospech nielen obyvateľov našej obce ale v prospech celej občianskej spoločnosti, všetkých obyvateľov miest a obcí na Slovensku, aby tu konečne 22 rokov od revolúcie bola nastolená demokracia a sloboda a nie diktatúra mocenských skupín. Na záver si dovolíme citovať prvého amerického prezidenta Abrahama Lincolna, ktorý svojho času povedal : „Ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc.“ Našu žiadosť Vám adresovanú zasielame niektorým ďalším vybraným orgánom a organizáciám, ktorých týmto zároveň žiadame o zaujatie ich stanoviska a vyzývame, aby ihneď začali riešiť zlú celoslovenskú situáciu v samospráve a v celej občianskej spoločnosti, ktorá na Slovensku panuje. Vážený pán prezident, vážená pani premiérka, vážení páni ministri, vážené združenie, žiadame Vás o zaujatie stanoviska a riešenie situácie, ktorú sme vyššie v krátkosti popísali. Ďakujeme Vám za porozumenie. Vážený pán prezident Slovenskej republiky Doc.JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. Kancelária prezidenta SR Hodžovo nám. 1 P.O.Box 128 810 00 Bratislava 1 Vážená pani premiérka Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava Vážená pani ministerka spravodlivosti Doc.JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR Župné námestie 13 813 11 Bratislava Vážený pán minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava Vážený pán predseda ZOMOS Vladimír Špánik Združenie občanov miest a obcí Slovenska Hlavná ul. 249 951 06 Vinodol S úctou Obyvatelia obce Dojč Podpisy obyvateľov obce Dojč :

Aktuálne bez kritérií vyhľadávania. Pridajte ich, viď. záložka (tab) 'kritériá'.

Akcie dokumentu

« Jún 2018 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930